Historie klubu

Vznik samostatné Československé republiky byl impulzem k oživení spolkové činnosti ve všech odvětvích. Již v roce 1918 vznikly v Hradci Králové dva kroužky zájemců o filatelii. Někteří z nich, kteří se o filatelii zajímali hlouběji, byli členy klubu Českých filatelistů v Praze.Pražský Klub vyvíjel aktivní podporu mimopražským členům při zřizování samostatných klubů. Pro oblast severovýchodních Čech byl pověřen major Ladislav Malý úkolem, aby místní sběratele aktivoval pro založení samostatného klubu. A tak 13.června 1919 byla do hotelu Černý kůň svolána první schůzka. Byli pozváni všichni známí filatelisté. Zde došlo k ustavení pobočky pražského klubu. Do vedení byl zvolen Julius Hasterlík, obchodník z Hradce. Činnost pobočky nebyla velká a postupně upadala. Po odchodu mjr.Malého do jiné posádky ustala docela.

 

Oživení nastalo v r.1921 po příchodu notáře JUDr.Vladimíra Papersteina. Ten byl členem pražského klubu již od r.1908. 18.března 1922 byla svolána schůzka, při které se dohodlo ustavit v Hradci samostatný klub a od Prahy se trhnout. Schůzky se zúčastnilo 39 zájemců. Zde také padlo rozhodnutí uspořádat v Hradci výstavu poštovních známek. Do čela klubu a přípravného výboru výstavy byl zvolen V.Paperstein, jednatelem Oskar Goldmann. Na okresní hejtmanství byla podána žádost, ta byla schválena 28.června a základě toho byla 13.října 1922 do hotelu START svolána ustavující valná hromada Klubu českých filatelistů v Hradci Králové. Souběžně s přípravami na ustavení Klubu probíhala i příprava výstavy. Byla to první výstava v nové Československé republice a druhá česká vůbec. Tu první uspořádal pražský klub ještě za Rakouska-Uherska. Pořadatelé si dali náročné úkoly – nejenom připravit výstavu, ale pozvat filatelisty z celé republiky na celostátní sjezd. Konal se v budově Adalbertina ve dnech 28. a 29.října 1922. Pozváni byli nejen sběratelé, ale i obchodníci. Na programu byly dvě přednášky a vždy odpoledne výměnná schůzka. Vznikající Svaz ve vyhlášeném sjezdu viděl cestu ke svému posílení. V té době bylo zapsáno 20 klubů.

 

Záštitu nad výstavou přijaly hradecké instituce a úřady i tehdejší Svaz československých filatelistických spolků. Výstava trvala od 28.října do 2.listopadu. Konání bylo ohlášeno ve prospěch Československého červeného kříže. Začínalo se z ničeho, nebyl žádný vzor, nebylo na co navázat. I přes krátkou dobu na přípravu se podařilo získat 32 exponátů. Nebylo známé rozdělování exponátů na třídy, vedle sebe byly známky československé i tehdy oblíbené návrhy, eseje i tiskové zkoušky, známky rakouské, ruské, městské pošty Varšavské, dopisnice i razítka. Z nedávno ukončené války tu byly vystaveny lístky polní pošty. Sbírání těchto věcí se teprve rozvíjelo, mnohé bylo odborníky, kteří výstavu viděli, označováno jako unikáty. Bylo také předvedeno 120 různých odborných časopisů a katalogů. K propagaci výstavy byl vydán plakát autora F.Aschenbrennera vzniklý pod vlivem tehdejších secesních plakátů. Známe ho jenom ze zmenšené podoby na výstavní pohlednici. Dále byla k propagaci vydána nálepka, vytiskla ji firma Holeček a Moučka v barvách zelené a modré. Nálepku navrhl O.Řípa, právě tak jako výstavní medaili. Všechny tyto věci spojuje jednotný motiv antického Merkura. Mezi sběrateli existuje jen málo tiskovin a filatelistického materiálu z výstavy. Po zahájení výstavy 28.října v 10 hod. a po prohlídce pokračoval program v hotelu ADALBERTINUM, od 14 hod. to byla výměnná schůzka obchodníků a ve 20 hod. večírek. Další den byla na programu od 9 hod. přednáška, potom organizační záležitosti vznikajícího Svazu a od 14 hod. opět výměnná schůzka. Pro návštěvníky bylo připraveno slosování s filatelistickými cenami. Ohlas výstavy byl veliký i v zahraničí. Po celou dobu konání Výstavy pracoval v budově Muzea poštovní úřad, který používal příležitostné razítko.

 

S historií hradeckých výstav musíme skočit až do roku 1947. V tomto roce bylo připomenuto konání první výstavy uspořádáním Jubilejní výstavy poštovních známek. Konala se opět v sálech hradeckého Muzea ve dnech 12. až 19.října. Zachoval se katalog a známe propagační nálepku. Na uspořádání se s hradeckými filatelisty spojili filatelisté Pardubic. Čestnému předsednictvu stál v čele generální ředitel pošty JUDr.Jaroslav Pipek a záštitu převzal ministr pošty Monsignor František Hála. V dlouhém seznamu členů předsednictva najdeme mnoho zajímavých jmen z politické, podnikatelské i kulturní sféry. Oficiální expozicí se zúčastnila Pošta, 49 vystavovatelů doplňovalo i 8 exponátů mládeže. Program výstavy byl doplněn první a poslední den aukcí firmy Karel Šupík z Prahy, konané v přednáškovém sále Muzea, kde se také konaly přednášky.

 

Mnohaletá přestávka ve výstavní činnosti byla přerušena až příchodem Miroslava Kučery, který figuruje při přípravě a a pořádání všech následujících výstav. V roce 1971 to byla Mezinárodní výstava Bulharsko-Československá v Estrádní síni tehdejšího Domu odborů (dnes Střelnice). V čele čestného předsednictva byl velvyslanec Bulharské lidové republiky spolu s čelními členy bulharské i naší organizace. Výstavní katalog je pro náš region zajímavý článkem připomínající působení vysokomýtských rodáků, bratří Škorpilovců.

 

V roce 1975 se konala Krajská výstava poštovních známek, hostilo ji opět Muzeum a místní orgány jí věnovaly značnou pozornost. Její zaměření bylo poplatné tehdejší době. Konala se od 19. do 26.dubna a lišila se od výstav tehdy Svazem pořádaných. Východní Čech měly velice aktivní pracovníky s mládeží a to se projevilo tím, že více než dvě třetiny exponátů bylo mládežnických. 23 exponátů získalo nejvyšší mládežnické ocenění. K výstavě byly vydány dvě soukromé dopisnice a bylo používáno příležitostné razítko.

 

V roce 1977 hostil Hradec Králové Celostátní aerofilatelistickou výstavu se zahraniční účastí. Konala se v Estrádní síni Domu odborů ve dnech 2. až 11.září. V čestném presidiu je jmenováno několik tehdejších ministrů. Rozsáhlý katalog svým obsahem odborných článků, našich i zahraničních autorů kvalitativně přesahuje běžné výstavní katalogy. K výstavě byla vydána oficiální dopisnice, poštovní přepážka používala zajímavé příležitostné razítko.

 

V roce 1984 se konala v dnes již neexistujícím Výstavním pavilonu Domu odborů výstava poštovních známek mladých filatelistů s názvem Mladý Hradec Králové. Konala se ve dnech 5. až 11.září. Zvolený termín, začátek školního roku, měl umožnit návštěvnost školních tříd. Na podporu zájmu školáků byly každý den pořádána soutěž, dotovaná zajímavými cenami. Vystaveno bylo 62 exponátů. Ty byly hodnoceny v kategoriích podle věku, ne podle obsahu. Používané výstavní razítko připomínalo kulaté narozeniny rodáka z nedalekých Vlčkovic, Bohumila Kubišty.

 

Další a na dlouhou dobu poslední výstavou byla společná výstava mladých filatelistů Severo a Východočeského kraje. Konala se ve dnech 11. až 19.září 1987 v tehdejším Domě dětí a mládeže. Na závěr výstavy bylo svoláno setkání kroužků mladých filatelistů obou krajů. Byl pro ně připraven bohatý program a soutěže. 80 exponátů bylo rozděleno podle námětů. O kvalitě svědčí udělení velkého procenta velkých a dalších stříbrných medailí. Výstavní diplom vzešel ze soutěže mezi žáky výtvarných škol. Právě tato spolupráce se školami zajistila výstavě mimořádnou návštěvnost. Příležitostné razítko s kresbou pejska a kočičky přípomínalo výročí narození Josefa Čapka.

 

Ve dnech 19.-22.dubna 2007 se na 4 dny stal Hradec Králové centrem pozornosti milovníků poštovní známky. Přidělení Národní výstavy v tomto roce se váže na 85.výročí konání první výstavy poštovních známek v Československu i s dodržením tradice stejného místa konání, prostor Muzea. Tato symbolika je obsažena oběma letopočty v logu výstavy. Organizace výstavy byla výsledkem spolupráce obou královehradeckých klubů filatelistů za spolupořadatelství Muzea východních Čech. Je nutné dodat, že bez významné finanční podpory Magistrátu města Hradec Králové, Krajského úřadu Královehradeckého kraje a mnoha sponzorů, by realizace výstavy v tomto rozsahu nebyla možná. Významná byla především finanční podpora magistrátu a to, že zařadila Národní výstavu do programu prestižních akcí města REGINA 2007. Záštitu nad výstavou převzali a hlavní ceny věnovali hejtman Královehradeckého kraje Ing. P.Bradík a primátor města Hradec Králové Ing.O.Divíšek.Výstava byla koncipována tak, aby dala příležitost získat kvalifikaci pro exponáty na Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008 v tradičních soutěžních třídách, ale i vystavovatelům s exponáty v dosud experimentální třídě jednorámových exponátů. Představilo se celkem 104 exponátů, které splnily podmínky výstavního řádu. Součástí programu výstavy byly následující doprovodné akce - velmi úspěšné výměnné schůzky ve Velkém sále kongresového centra ALDIS, možnost zhotovení na počkání personalisovaných přítisků na kupony poštovních známek, dětská pošta, autogramiádu tvůrců poštovních známek, bezplatnou poradenskou službu filatelistům, atd. V průběhu výstavy proběhlo výjezdní zasedání předsednictva SČF i jednání některých odborných společností. Po celou dobu otevření výstavy byla v provozu poštovní přepážka České pošty s denním příležitostním razítkem a prodejní stánky České i Slovenské pošty. Mezi zajímavé filatelistické materiály patří také příloha katalogu výstavy, známky s kupony, 2 dopisnice s přítiskem, příležitostná R nálepka a Pamětní list.

 

Věřme, že na další výstavu nebudou čekat královehradečtí filatelisté dalších 20 let!