100. výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně

100. výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně
Katalogové číslo 0725
Datum vydání 20. 6. 2012
Nominální hodnota 21 Kč
Tiskové listy á 8 ks známek s jedním kupónem uprostřed
Rozměr obrázku známky 23 x 40 mm
Výtvarný návrh Oldřich Kulhánek
Rytina Miloš Ondráček

 

Námět známky

Panna Marie

Koruna bývala u všech vzdělaných národů nejokázalejším znakem nejvyšší důstojnosti a moci. Odtud koruny císařské, královské, knížecí - jsou znamením svrchované moci panovnické. U dávných národů, zvláště u Řeků a Římanů, bývaly koruny přiznávány slavným vítězům jakožto odměna velikých činu, zásluh a statečnosti.
Zasloužil-li si kdo z lidí tohoto vyznamenání, pak jistě to byla Panna Maria. Žijíc na zemi v chudobě a pokoře, ač byla dcerou slavného a starobylého královského rodu Davidova, neměla jiné koruny, mimo trnovou, pro svou duchovní účast na mukách svého Božského Syna. Za to však v nebi nad všechny tvory vyvýšena, stanula jako Královna nebes i země po pravici Synově jako Žena oděná sluncem a na hlavě její koruna z dvanácti hvězd. Tak učí církev, nazývajíc ji v modlitbách a písních od věků "královnou", Matkou milosrdenství; a pozdravujíc ji jako "Královnu nebes".
Od dávných dob uctívá Boží lid Pannu Marii jako Královnu. Svědčí o tom mariánské modlitby, litanie loretánská, písně, liturgická památka Panny Marie Královny, křesťanské umění a zvláště poutní místa. Milostné sochy a obrazy jsou většinou zdobeny korunkami.
Korunování poutních obrazů a soch mariánských bylo zavedeno v katolické církvi v roce 1640 z popudu italského jezuity Alexandra Sforzy Pallaviciniho, který došel k názoru, že nosí-li zlaté koruny vládnoucí knížata a králové, tím spíš toto právo přísluší Královně nebes a jejímu Synovi.
Se souhlasem zvláštní komise ve Vatikánu byly korunovány mariánské obrazy a sochy v nejslavnějších poutních místech nejdříve v Itálii a pak v ostatních zemích.
I naši předkové se rozhodli na počátku minulého století korunovat svou skutečnou Královnu na Svatém Hostýně a ozdobit její sochu a sochu Božského Syna zlatými korunkami posvěcenými tehdejším papežem Piem X.

Námět kupónu: nápis "100. výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně", zlatá koruna a letopočty 1912/2012

 

Způsob tisku

ocelotisk z plochých desek v barvě zlaté, červené a černé v kombinaci s ofsetem

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 6/2012 ze 7. června 2012