Krásy naší vlasti - 700 let města Nový Jičín

Krásy naší vlasti - 700 let města Nový Jičín
Katalogové číslo 0777
Datum vydání 4. 9. 2013
Nominální hodnota 20 Kč
Tiskové listy á 8 ks známek
Rozměr obrázku známky 26 x 40 mm
Výtvarný návrh Eva Hašková
Rytina Jaroslav Tvrdoň

 

Námět známky

Náměstí Nového Jičína.
Nový Jičín je okresní město v Moravskoslezském kraji, které leží na řece Jičínce. V roce 1967 byl Nový Jičín vyhlášen městskou památkovou rezervací a v roce 2001 také Historickým městem roku.
Nový Jičín (označení „nový“ poprvé doloženo roku 1397) byl pravděpodobně založen mezi léty 1267-78 pod hradem Starý Jičín. Čtvercové náměstí a pravidelná síť ulic svědčí pro město založené Přemyslem Otakarem II. „na zeleném drnu“. V písemných pramenech je místo poprvé uvedeno roku 1313, kdy Jan Lucemburský povolil městu privilegium výběru mýta při zdejší obchodní stezce. Velice výhodná je geografická poloha na křižovatce velkých obchodních cest. Původní opevnění bylo jen z hliněného valu s palisádou, až během 14. století ho nahradily kamenné hradby s dvěma branami, na které navazovaly po obou stranách předměstí.
Na počátku 14. století získali město páni z Kravař, kteří původní palisádové opevnění nahradili kamennými hradbami a vybudovali i opevněný kamenný dům, jehož zbytky nalezneme v základech dnešního Žerotínského zámku. V roce 1434 vlastnictví města přešlo na několik rodů, ale nového rozkvětu město dosáhlo až v 1. polovině 16. století, kdy městu vládli Žerotínové. Ti na místě tvrze postavili renesanční zámek, ale finanční náklady přesáhly jejich možnosti a tak panství i město nakonec prodali. Kupcem se stalo město samotné, které se tak změnilo ve svobodné město komorní. Po vypuknutí třicetileté války zámek obsadilo císařské vojsko, které vytlačili až luteráni. Nakonec bylo panství konfiskováno a připadlo olomouckým jezuitům, kterým bylo odňato až se zrušením řádu. Nový Jičín se stal svobodným městem municipálního typu, což bylo spojeno s jeho průmyslovým rozkvětem. Válečné konflikty 20. století město významněji neovlivnily, takže si jeho jádro zachovalo historický ráz až do současnosti.

 

Způsob tisku

čtyřbarevný ocelotisk z plochých desek v barvě černé, žluté, červené, zelené a modré

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 10/2013 ze 16. srpna 2013