Osobnosti: Samo Chalupka (1812 – 1883)

Osobnosti: Samo Chalupka (1812 – 1883)

Číslo emisie  512

Dátum vydania  27. 02. 2012

Nomin. hodnota   0.50 €

Predajná cena   0.50 €

 

Rozmery známky           33,9 x 26,5 mm

Forma TL                         TL

Počet známok na TL      50

Počet známok v sérii     2

Tlačiareň                          Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Technika tlače                Ofset

Náklad                        300 000

 

Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Karol Felix

Autor líniovej rozkresby známky: Doc.akad. mal. Martin Činovský ArtD.

 

Samo Chalupka patrí medzi najvýznamnejších slovenských básnikov. Bol popredným predstaviteľom literárneho romantizmu. Patril medzi najstarších príslušníkov štúrovskej generácie osobností, ktoré stáli s Ľudovítom Štúrom pri zrode modernej slovenskej literatúry i modernej slovenskej národnej ideológie. Narodil sa 27. februára 1812 v Hornej Lehote pri Banskej Bystrici v rodine evanjelického farára. Po štúdiách na viacerých gymnáziách nastúpil r. 1827 do evanjelického lýcea v Bratislave a teologické štúdium ukončil r. 1833 vo Viedni. Pôsobil ako evanjelický kaplán v Chyžnom, neskôr ako farár v Jelšavskej Teplici a od r. 1840 v rodnej Hornej Lehote. Ako dobrovoľník sa v r. 1830 – 1831 zúčastnil poľského povstania proti útlaku cárskym Ruskom. V bojoch bol ťažko ranený a s ranou mal problémy až do konca života.
    Básnické dielo Sama Chalupku je rozsahom neveľké, ale o to významnejšie. Básne začal písať už počas štúdia na bratislavskom evanjelickom lýceu v klasicistickej prozódii v biblickej češtine. Ako prvý slovenský básnik začal písať básne podľa prozódie slovenskej ľudovej piesne, čo ho podnietilo opustiť biblickú češtinu a prikloniť sa k Štúrovej pravopisnej reforme slovenčiny. Jeho základné básnické diela vznikli v 30., 40. a 60. rokoch 19. storočia a súborne vyšli v zbierke „Spevy“ r. 1868. Odvtedy vyšli v niekoľkých ďalších vydaniach a patria do základného, stále obľúbeného básnického fondu Slovenska. Tematicky čerpá najmä zo slovenskej histórie, z jánošíkovskej tradície, ktorú chápe ako boj za slobodu a sociálnu spravodlivosť, z bojov proti osmanským Turkom, z bojov národa za slobodu a rovnoprávnosť. Jeho hrdinovia sú verní národu, myšlienkam slobody, voľnosti, rovnoprávnosti a spravodlivosti, pre ktoré sú ochotní obetovať aj svoj život. Najznámejšia báseň S. Chalupku  „Mor ho“ sa stala kultovou, ktorej nápevy sa vždy objavovali v čase vystupňovaného boja Slovákov za národné a sociálne oslobodenie, za slobodu, rovnoprávnosť a demokraciu (prvá a druhá svetová vojna, Slovenské národné povstanie, r. 1968 a 1989 až 1993). Patrí k tým slovenským básnikom, ktorého tvorba je známa v najširších vrstvách slovenského obyvateľstva.

PhDr. Anton Hrnko, CSc.

 

(zdroj: www.pofis.sk)