Výplatní písmenová známka "A" - Poštovní muzeum

Výplatní písmenová známka "A" - Poštovní muzeum
atalogové číslo 0652
Datum vydání 29.9.2010
Nominální hodnota 10 Kč
Tiskové listy á 35 ks známek
Rozměr obrázku známky 33 x 33 mm
Výtvarný návrh Dušan Kállay
Rytina Miloš Ondráček - liniová rozkresba

 

Námět známky

Na známce je vyobrazen ručně malovaný plechový poštovní štít oválného tvaru se znakem rakouské poštovní správy (habsburský orel a poštovní roh) a česko-německým nápisem C.k. poštovní a telegrafní úřad - K.k. Post und Telegrafen Amt. Štít pochází z období vlády císaře Františka Josefa I. (iniciály FJI umístěné na hrudi orla), patrně z roku 1870. Na pozadí pod touto kresbou kresbou je poštovní mapa a okolo štítu jsou poštovní skřítci, kteří v rukou drží typické poštovní předměty - obálky, razítko a poštovní roh.
Zavedení známek v rakouské monarchii naráželo na řadu obtíží a nepochopení a trvalo dlouho, než bylo jejich vydání v roce 1850 uskutečněno. Již dávno před tímto datem několik úředníků navrhovalo zavedení poštovních známek, ale jejich volání nebylo vyslyšeno. Dne 14. září 1849 podal ministr obchodu, průmyslu a veřejných prací baron Karl Ludwig Bruck, pod kterého poštovní správa spadala, císaři Františku Josefovi I. podrobnou zprávu ze zasedání zástupců ministerstva, poštovní správy a státní tiskárny a o jejich rozhodnutí zavést poštovní známky. Ministerstvo zároveň pověřilo Johanna Jacoba Herze, inspektora poštovní správy v Dolním Rakousku, aby u zahraničních poštovních správ, které už známky používaly, prověřil jejich význam a jaké mají dané země zkušenosti. V květnu 1849 podnikl Herz cestu do Anglie, Belgie, Francie a Bavorska a přivezl zprávy pozitivní - všechny země byly se zavedením známek spokojeny především z důvodu zjednodušení administrativy. František Josef I. podepsal 25. září dekret o jejich zavedení a s tím souvisejících změnách výplatních sazeb listovní pošty. Dopisem ministerstva obchodu č. 195 z 5. února 1850 dostal ředitel dvorní a státní tiskárny ve Vídni, vládní rada Alois Auer von Welsbach, příkaz k zahájení jejich výroby. Dodnes nelze zcela určitě říci, kdo vlastně první rakouskou poštovní známku navrhl. Dnes je za autora nápadu považován Johann Jacob Herz, který vytvořil konečnou podobu známky a předložil ji ke schválení. Náčrty (skicy) ve velikosti navrhované známky i ve zvětšeném měřítku pravděpodobně podle jeho dispozic vytvořil neznámý kreslíř či zaměstnanec státní tiskárny. Obrazec známky se státním znakem byl orámován vavřínovými a dubovými ratolestmi a v poli pod ním bylo místo pro vyznačení hodnoty. K rozlišení jednotlivých hodnot měly sloužit různé barvy.

Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání a razítko prvního dne vydání. Na obálce je umělecky ztvárněn poštovní vůz, postilión ve stejnokroji vzor 1838, poštovní skřítci držící obálky a pes, který běží vedle poštovního vozu. Všechny zobrazené předměty mají vztah k 19. století a rakouské poště. Obálka byla tištěna ocelotiskem z plochy v barvě hnědé.

Způsob tisku

kombinace plnobarevného ofsetu s vysokým rozlišením a s liniovou kresbou (tzv. pérovkou) ofsetem v černé barvě

 

(zdroj www.cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 08/2010 z 1. září 2010